.
*** STAFI PROFESIONAL I RADIOARTES 2016 ***


KONTRIBUS:
Selman Mahalla
Vendi: Gjermani
Shuma: 500 €KONTRIBUS:
Kamer Mahalla
Vendi: Kosovë
Shuma: 300 €KONTRIBUS:
 Xhelal Ramiqi
Vendi: Zvicerr
Shuma: 100 €

  W w w . R a di o A r t a . C o m
  S t u d i o : Q ë n d r o re  S u e d i
  D r e j t o r : F a t o n  M a h a ll a
  T e k n i k :  D J _ T O N I

   W w w . R a d i o A r t a . C o m
   S t u d i o  N r1  S u e d i
   Pergjese: Fatbardha
   M o d e r a t o r e :  F a t b a r dh a
KONTRIBUSE:
Miriana Xheferaj
Vendi: Itali
Shuma: 100 €

SPONZORËT KYESORË TË RADIOARTES VËLLËZRIT MAHALLA