.
*** STAFI PROFESIONAL I RADIOARTES 2016 ***


Please Upgrade Your Flash Player

Get Adobe Flash player
          KONTRIBUS:
         Ramush Osmani
         Vendi: Amerik
         Shuma: 300 €
          KONTRIBUSE:
            Lena Loqka
           Vendi: Zvicerr
           Shuma: 100 €
          KONTRIBUS:
         Selman Mahalla
         Vendi: Gjermani
         Shuma: 500 €
          KONTRIBUS:
         Fevzi Zhinipotoku
         Vendi: Kosovë
         Shuma: 50 €
          KONTRIBUS:
         Kamer Mahalla
         Vendi: Suedi
         Shuma: 300 €
          KONTRIBUS:
         Bejt Prishtina
         Vendi: Kosovë
         Shuma: 50 €
          KONTRIBUS:
         Xhelal Ramiqi
         Vendi: Zvicerr
         Shuma: 100 €

***   S  P  O  N  Z  O  R  E  T    E   R  A  D  I  O  A  R  T  E  S  2016 ***
       *** Stafi drejtues i radioartes ju falenderon juve të nderuar dëgjues per kontributin tuaj ***
  W w w . R a di o A r t a . C o m
  S t u d i o : Q ë n d r o re  S u e d i
  D r e j t o r : F a t o n  M a h a ll a
  T e k n i k :  D J _ T O N I

   W w w . R a d i o A r t a . C o m
   S t u d i o  N r1  S u e d i
   M o d e r a t o r e :  F a t b a r dh a
   P e r sh e n d e t j e  dh e  U r i m e
          KONTRIBUSE:
         Miriana Xheferaj
         Vendi: Itali
         Shuma: 100 €

STUDIO QËNDRORE SUEDI: JU ARGËTON DJ_TONI ME MUZIK PER TË GJITHA MOSHAT