.
*** STAFI PROFESIONAL I RADIOARTES 2016 ***


         KONTRIBUS:
       Selman Mahalla
       Vendi: Gjermani
       Shuma: 500 €        KONTRIBUS:
        Kamer Mahalla
        Vendi: Kosovë
       Shuma: 300 €

W w w . R a di o A r t a . C o m
S t u d i o : Q ë n d r o re  S u e d i
D r e j t o r : F a t o n  M a h a ll a
T e k n i k :  D J _ T O N I

W w w . R a d i o A r t a . C o m
S t u d i o  N r1   S u e d i
Pergjese: Fatbardha
M o d e r a t o r e :  F a t b a r dh a
        KONTRIBUSE:
       Miriana Xheferaj
       Vendi: Itali
       Shuma: 100 €

SPONZORËT KYESORË TË RADIOARTES VËLLËZRIT MAHALLA